Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Szanowni Państwo!!!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są? zbierane dane.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną? treścią?, z podpisem, nasza placówka Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec, staje się ich Administratorem. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą? wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się? w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być? ro?z?ny w zalez?nos?ci od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczego?łowe informacje w tym zakresie moz?na znalez?c? w Instrukcji Kancelaryjnej  naszej placówki.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Nasza Placówka stosuje niezbe?dne s?rodki zabezpieczaja?ce poufnos?c? i integralnos?c? Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmuja? s?rodki fizyczne i technologiczne ograniczaja?ce doste?p do Państwa danych, jak ro?wniez? stosowne s?rodki zabezpieczaja?ce przed utrata? Państwa danych.

Mają Państwo Prawo do:

- ochrony danych osobowych,

- doste?pu do tres?ci swoich danych osobowych

oznacza to, z?e moz?ecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje,
jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej

- do poprawiania danych

jez?eli przetwarzane przez administratora dane sa? nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.

- do ograniczenia przetwarzania danych

jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych,
mają Państwo prawo zaz?a?dac?, aby zakres danych został ograniczony,  o ile z?a?danie to nie be?dzie sprzeciwiało sie? wymaganiom
nakładanym przez obowia?zuja?ce prawo lub nie be?dzie to konieczne dla realizacji umowy.

- do z?a?dania usunie?cia danych

Prawo to, zwane ro?wniez? prawem do bycia zapomnianym, oznacza z?a?danie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje
zawieraja?ce Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepiso?w prawa.

- do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jez?eli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w zwia?zku zrealizowana? umowa?,
to zgodnie z ogo?lnym rozporza?dzeniem o ochronie danych osobowych możeice Państwo poprosic?, aby Administrator
wyeksportował Państwa dane, do odre?bnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych

Prawo do sprzeciwu składać  można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w okres?lonym celu. Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosic? bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.