Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
imienia Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu

ul. Langiewicza 29, 59-900 Zgorzelec
telefon/fax: 75 64 66 886
psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

 
 

 
 

  

REGULAMIN  PRACY  JURY
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
Zgorzelec/ Görlitz

 

 

 1. W celu dokonania merytorycznej oceny uczestników konkursu i wyłonienia laureatów na wniosek organizatorów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje polskich członków jury XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Zgorzelec/Görlitz. Niemieckich członków Jury powołuje współorganizator ze strony niemieckiej.
 2. Jury liczy ośmiu członków (po czterech od każdego z organizatorów).
 3. Jury obraduje  w dwóch komisjach: w Zgorzelcu i w Görlitz.
 4. W skład Jury (w każdej komisji) wchodzi: przewodniczący i trzech członków. Przewodniczącym jury w Zgorzelcu jest Polak, a w Görlitz – Niemiec.
 5. Postanowienia dotyczące punktacji i zatwierdzenia wyników są uchwalane większością głosów. 
  W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Obrady Jury są tajne. Wyniki głosowań poszczególnych Jurorów nie są dostępne do publicznej wiadomości.
 6. Każdy Juror otrzymuje karty punktacyjne dla wszystkich kandydatów w danym etapie 
  i po przesłuchaniu uczestnika dokonuje wpisu punktacji. Karta punktacyjna bez podpisu Jurora jest nieważna.
 7. Obliczenia wyników dokonywane są przez Przewodniczącego Jury lub wyznaczonego członka Jury (dokonuje zsumowania punktacji poszczególnych kandydatów  uśrednionej do 2 miejsc po przecinku).
 8. Jury ma prawo przerwać wykonanie programu po przekroczeniu ustalonego limitu czasowego.
 9. Na podstawie głosowania Jurorzy podejmują decyzje o przyznaniu nagród 
  w poszczególnych grupach wiekowych oraz nagród specjalnych.
 10. Decyzje Jury są  ostateczne i niepodważalne.
 11. Oceny  uczestników dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
  • aparat gry, umiejętności techniczne
  • prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania pamięciowego,
  • intonacja, estetyka brzmienia,
  • zgodność interpretacji z budowa formalną,
  • stylowość interpretacji, artystyczne walory wykonania
 12. Uczestnicy konkursu oceniani są w skali 1 – 25 punktów.
  24-25      I nagroda

 

22-23          II nagroda

 

20-21          III nagroda

 

19                Wyróżnienie

 

W przypadku uzyskania średniej oceny punktowej zapisanej z cyframi po przecinku od 0,1 do 0,49 opis oceny jest liczony w dół, natomiast uzyskanie średniej od 0,5 do o,99 skutkuje podniesieniem opisu oceny w górę np. 19,49 wyróżnienie, a 19,5 – dobrze III nagroda

 

 

 

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego

Zgorzelec/Görlitz

 

 

 

 1. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.
 2. Konkurs odbędzie się w terminie 15 - 17 stycznia 2016 r. w salach koncertowych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu oraz w Musikschule J. A. Hillera w Görlitz.
 3. Organizatorami konkursu są: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego 
  w Zgorzelcu oraz Musikschule J. A. Hillera w Görlitz.
 4. Uczestnicy konkursu należą do najlepszych uczniów szkół muzycznych. W konkursie mogą wziąć udział osoby nie będące uczniami Państwowych Szkół Muzycznych.

 

 1. W konkursie nie mogą brać udziału:
  • studenci,
  • uczniowie lub zespoły członków Jury .
 2. Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach i grupach wiekowych:

Kategorie:

 • fortepian solo
 • duety fortepianowe (na jednym lub na dwóch fortepianach), zespoły kameralne 2 - 5 uczestników (partia fortepianu powinna odgrywać rolę solową lub równorzędną z innymi instrumentami.)

Grupy wiekowe:

I a          – ur. 2008, 2009 i później

I b          – 2007,2006

II            – 2005, 2004

III          – 2003, 2002

IV          – 2001, 2000

V            – 1999, 1998

VI          – 1997, 1996

 1. Dopuszcza się udział laureatów I miejsca z poprzednich edycji konkursu, pod warunkiem ich uczestnictwa w grupie starszej.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. Występy uczestników ocenia międzynarodowe Jury.
 4. Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 5. W konkursie przewidziane są nagrody za najwyższą punktację w grupach oraz nagrody specjalne.

Za uzyskanie minimum 20 punktów przewiduje się przyznanie:

 • nagroda za najwyższą punktację w kategorii I
 • nagroda za najwyższą punktację w kategorii II
 • nagroda za najwyższą punktację w kategorii III
 • nagroda za najwyższą punktację w kategorii IV
 • nagroda za najwyższą punktację w kategorii V
 • nagroda za najwyższą punktację w kategorii VI
 • nagroda za najwyższą punktację w kategorii muzyka kameralna i duety fortepianowe
 • nagroda dla najmłodszego uczestnika konkursu
 • nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu współczesnego
 • nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu klasycznego
 • nagroda specjalna za najlepszą interpretację utworu romantycznego
 • nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha.
 • nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Fryderyka Chopina
 • nagroda Starosty dla najlepszego ucznia z Powiatu Zgorzeleckiego
 • nagroda Starosty dla najmłodszego uczestnika Powiatu Zgorzeleckiego
 • GRAND PRIX za najwyższą punktację
 1. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 2. Laureaci najwyższej punktacji w grupie oraz nagród specjalnych zobowiązani są do występu na Koncercie Laureatów 17.01.2016 r. o godz. 15.00
 3. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 4. Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej 
  international-piano-competition.eu Zgłoszenia należy wysyłać od dnia 04 listopada od godz. 12.00 do dnia 30 listopada 2015. Liczba uczestników: solo, duety, zespoły (duet lub zespół to 1 uczestnik) jest ograniczona do 100 – decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń (w każdej grupie wiekowej oddzielnie)

Grupa Ia i Ib - optymalnie 30 osób

Grupa II    - optymalnie 25 osób

Grupa III   - optymalnie 20 osób

Grupa IV   - optymalnie 15 osób

Grupa V i VI         - optymalnie 10 osób

 1. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
 2. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konkursie zostanie ogłoszona na stronach internetowych dnia 04.12.2015 r.
 3. W karcie zgłoszeniowej zalecamy podać czas trwania, opusy, tonacje. Polecane jest posiadanie nut w czasie przesłuchań konkursowych do wglądu komisji. Organizatorzy proszą o ścisłe przestrzeganie podanych w regulaminie limitów czasowych.
 4. Program obowiązkowy w kategorii fortepian solo powinien być wykonywany z pamięci.

 

Program obowiązkowy:

Fortepian solo

I grupa wiekowa.

 • 3 utwory z różnych epok w tym jeden z baroku

całość programu – do 5 minut

 

II grupa wiekowa.

 • 3 utwory z różnych epok w tym jeden z baroku

całość programu – do 8 minut

 

III i IV grupa wiekowa.

 • Utwór polifoniczny (barok)
 • Sonatina (sonata) klasyczna (ewentualnie I część lub II i III część) lub wariacje
 • Utwór dowolny (z pozostałych epok)

Całość programu – 10 – 12 minut

 

V i VI grupa wiekowa

 • Oryginalny utwór polifoniczny (barok)
 • Sonata klasyczna (ewentualnie I część lub II i III część) lub wariacje
 • Utwór dowolny (z pozostałych epok)

Całość programu – 15 – 20 minut

 

Zespoły kameralne / Duety

 • 2 utwory z różnych epok

grupy wiekowe I-II: 5- 10 minut
grupy wiekowe III-IV: 10-15 minut
grupy wiekowe V-VII: 15-20 minut